Adatvédelmi irányelvek

Általános adatvédelmi tájékoztató a mariakeck.com weboldal használatához

A mariakeck.com -ot a DotRoll Kft. üzemelteti. A DotRoll jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit az adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

Az adatkezelő

A kezelt adatok köre

A honlapunk megtekintése és olvasása során automatikusan rögzítésre kerül a látogatás kezdő és befejező időpontja. A rögzített adatok köre a felhasználó eszközének beállításától függően tartalmazhatja a látogató böngészőjét, az operációs rendszer adatait, a felhasználó IP címét, illetve az oldal neve, ahonnan megnyitotta weblapunkat. Ezekből az adatokból nem lehet azonosítani a látogatót, továbbá nem köti össze személyes adatokkal, csak statisztikai célokat szolgál.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

mariakeck.com oldal a látogató eszközére cookie-t küld. A cookie-kat kereskedelmi célra a DotRoll nem használja.

mariakeck.com oldal csak üzenetek beküldésekor, illetve a hírlevélre való feliratkozás esetében kér személyes adatokat (név, e-mail), melynek valódiságát nem ellenőrzi. DotRoll a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé harmadik félnek, vagy az oldal látogatóinak.

A kezelt adatok köre

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A kezelt adatok köre bekezdésben megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés céljai

Weboldal látogatói adatok: a látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Az adatkezelés időtartama

A böngésző bezárásakor a session ID-k automatikusan törlődnek, a felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődhetnek a böngésző beállításától függően.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a DotRoll munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén a DotRoll az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat.

Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett neve és e-mail címe.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani.

Helyesbítés és törlés

Az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait a support@dotroll.com email címen teheti meg.

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (név, e-mail) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy héten belül válaszol az adatkezelő.

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

Adatbiztonsági intézkedések

DotRoll a személyes adatokat a DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42) internetszolgáltató szerverén (https://dotroll.com/hu) tárolja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Ha a felhasználó úgy érzi, hogy a DotRoll megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor írjon a support@dotroll.com e-mail címre.

Igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság (NAIH) segítségét is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A DotRoll az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást a DotRoll legalább 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Budapest, 2023.feburár 25.